Cơ quan tổ chức
Tháng 10 năm 2004, Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn được thành lập theo Quyết định 532/QĐ-SHTT của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ với các nhiệm vụ chính như sau:

- Tổng hợp và đánh giá tình hình thực tiễn về các hoạt động liên quan đến xác lập, bảo vệ, quản lý quyền sở hữu trí tuệ và phát triển giá trị quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân; đề xuất các biện pháp, chương trình và kế hoạch nhằm thúc đẩy các hoạt động này;
- Xây d...
  Xem tiếp »
   Chương trình SHTT & Cuộc sống
Giải quyết tốt vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên – một nhiệm vụ rất quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã đánh giá – sẽ góp phần trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, giúp xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Đảng viên tốt thì chi bộ tốt, chi bộ tốt thì Đảng vững mạnh và lãnh đạo cách mạng thắng lợi”...
  Xem tiếp »
Nâng cáo chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên  (2014-10-21 07:59:01)
Thương mại hóa sáng chế được bảo hộ tại VN còn hạn chế  (2014-10-21 07:59:01)
Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp tổ chức “Hội nghị khoa học sinh viên về sở hữu trí tuệ”   (2014-10-21 07:59:01)
CHUNG KẾT GAMESHOW IP CHALLENGE 2013 – ĐỈNH CAO THƯƠNG HIỆU   (2014-10-21 07:59:01)
Cục sở hữu tí tuệ tổ chức hội thảo   (2014-10-21 07:59:01)